Juridisch

Met betrekking tot de juridische aspecten van een scheiding kunnen wij U d.m.v deze website de navolgende informatie geven.

Ouderschapsplan verplicht bij scheiding

Op 1 maart 2009 trad de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in werking.

Hierin is geregeld, dat ouders verplicht in een zogeheten ouderschapsplan afspraken moeten vast leggen over hun kinderen. Dit zowel bij echtscheiding, beëindiging van geregistreerd partnerschap of scheiding van tafel en bed. Deze verplichting geldt ook voor samenwonende ouders, die gezamenlijk gezag over hun kinderen uitoefenen.

 

Procedure

Er zijn in principe twee mogelijkheden om tot een echtscheiding te komen. Door middel van een eenzijdig verzoek tot echtscheiding of door middel van een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding. Beide verzoeken moeten door tussenkomst van een advocaat worden ingediend bij de Rechtbank. Er moet daarbij sprake zijn van duurzame ontwrichting van het huwelijk.

 

Bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding wordt er tussen echtgenoten een contract (echtscheidingsconvenant) afgesloten. Dit komt na enkele gesprekken tot stand. De procedure bij de Rechter verloopt hierna schriftelijk. U hoeft er dus niet voor naar de Rechtbank. Deze echtscheiding duurt in totaal ongeveer 2,5 maand: de voorfase duurt ongeveer een maand en de procedure bij de Rechtbank ongeveer 6 weken.

 

Nadat de Rechtbank de uitspraak (beschikking) heeft gedaan, moet deze worden ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar u bent getrouwd. Beide partijen moeten een akte van berusting ondertekenen, wat tevens een verzoek tot inschrijving inhoudt, welk stuk door de advocaat wordt ingestuurd. Als u in het buitenland getrouwd bent, gebeurt de inschrijving bij de gemeente Den Haag.

 

Zodra de gemeente de inschrijving heeft bevestigd, bent u officieel gescheiden.

 

Bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding bestaan er tussen de partners verschillen van mening. Hierbij moeten de partijen wel naar de Rechtbank. Deze verzoekprocedure kan driekwart tot een jaar duren.

 

Het is in deze procedure mogelijk om een zogenaamde voorlopige voorziening te vragen. Er kan dan bijvoorbeeld door de Rechter een voorlopige regeling getroffen worden ten aanzien van de kinderen, het gebruik van de woning, partner- en/of kinderalimentatie en een omgangsregeling.

 

Naast deze twee mogelijkheden, bestaat er nog een derde mogelijkheid en wel om te kiezen voor een scheiding van tafel en bed. De voordelen hiervan zijn dat het pensioen verder wordt opgebouwd en dat het huwelijk in stand blijft, wat voor gelovigen van belang kan zijn. Een ander voordeel is dat als het tot een verzoening komt, de (juridische) gevolgen van een huwelijk terugkeren. Men hoeft dan niet opnieuw te trouwen.

 

Een nadeel is dat als maar een van de partijen een ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed wil, er een termijn van drie jaar geldt (behoudens in de wet genoemde uitzonderingen). De scheiding van tafel en bed moet dan dus drie jaar hebben geduurd, voordat het huwelijk kan worden (beëindigd/ontbonden).

 

 

Kinderen

Voor kinderen onder de 18 jaar (minderjarigen) moet een gezagsvoorziening worden getroffen. De wet gaat uit van voortzetting van het gezamenlijke juridische gezag. Eenzijdig ouderlijk gezag is een uitzondering.Bij het gezamenlijk ouderlijk gezag moeten de ouders elkaar informatie verstrekken en in overleg de belangrijkste beslissingen nemen ten aanzien van de opvoeding van de kinderen. Dit kan gaan o.a. over schoolkeuzes en medische ingrepen.

 

Naast het (juridische) gezag moet er ook worden beslist over de dagelijkse verzorging en opvoeding van kinderen. Dit zal meestal door één ouder worden gedaan. Met de andere ouder zal er dan een omgangs- of bezoekregeling plaatsvinden. De omgang kan in onderling overleg worden geregeld. Als blijkt dat dit niet mogelijk is, kan aan de Rechter (ook nog na de echtscheidingsprocedure) worden gevraagd een omgangsregeling vast te stellen.

 

Als de ouders gezamenlijk de dagelijkse zorg op zich nemen, spreekt men van co-ouderschap. Voorwaarden hiervoor zijn dat de ouders goed met elkaar kunnen communiceren, ongeveer een gelijk aandeel in de opvoeding hebben, dat ze redelijk kort bij elkaar wonen en dat de kinderen dezelfde school kunnen blijven bezoeken. Het co-ouderschap kan in het kader van de Algemene Bijstandswet wel gevolgen hebben met betrekking tot het eigen geld. Het is daarom verstandig om bij meerdere kinderen, op elk adres een kind in te schrijven.

 

Bij het eenzijdig verzoek tot echtscheiding worden kinderen boven de twaalf jaar door de Rechter gehoord. Bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding is een schriftelijk bericht voldoende. De kinderen moeten laten weten of ze het eens zijn met de gezagsvoorziening. De Rechter zal de mening van de kinderen in zijn beslissing mee laten wegen. Hij zal in ieder geval het belang van de kinderen voorop stellen.

 

Gebruik echtelijke woning

Als eerste dient er een afspraak te worden gemaakt over het voorlopige gebruik van de (gezamelijke echtelijke) woning. Indien de partners voorlopig nog samen kunnen wonen, is dit vanzelfsprekend niet nodig.

 

Als er niet tot overeenstemming kan worden gekomen, zal het probleem worden voorgelegd aan de Rechter. Voor de Rechter zal hierbij belangrijk zijn wie van de ouders de dagelijkse opvoeding over de kinderen heeft.

 

 

Alimentatie

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de alimentatiebehoeftigheid en de alimentatieplichtigheid.

 

Alimentatiebehoeftig is degene die niet of onvoldoende in het dagelijks levensonderhoud kan voorzien. Dit geldt in ieder geval voor de kinderen en mogelijk ook voor een van de partners. De hoogte van de alimentatiebehoeftigheid van kinderen onder de 18 jaar is in het algemeen afhankelijk van het eerdere (netto-) gezinsinkomen.

De hoogte van de behoeftigheid van de partner hangt tevens af van het eerdere netto gezinsinkomen en van het bestedingspatroon oftewel de levensstandaard.

 

Alimentatieplichtig is degene die de alimentatie moet betalen. Daarbij moet worden gekeken of diegene de andere partner wel alimentatie kán betalen. Voor de betaling van welk alimentatiebedrag bestaat "draagkracht"?

 

De duur van de kinderalimentatieplicht loopt tot het 21e levensjaar (tussen 18 en 21 jaar alleen als ze in die tijd behoeftig zijn, bijvoorbeeld als ze onvoldoende inkomen hebben, of onvoldoende middelen hebben om te studeren). De duur van de partneralimentatie is 12 jaar als er kinderen zijn of als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar. Als de alimentatiebehoeftige een nieuwe partner krijgt, zal de alimentatieplicht ook eindigen.

 

 

Verdelingen

Als u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, betekent dat meestal dat u geen gezamenlijke spullen of geld heeft. Als u wel samen b.v. een huis heeft gekocht, heeft u beiden recht op de helft van de waarde daarvan. Er kunnen ook verrekenbedingen in de huwelijksvoorwaarden staan.

 

Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd hebben u en uw partner recht op de helft van de bezittingen en schulden.

 

Als verder van belang zijnde zaken zijn te noemen de pensioenrechten en het "knipmoment".

 

 

Kosten advocaat

De hoogte van kosten van de advocaat hangen vooral samen met het feit, of er wordt gekozen voor een gemeenschappelijk of een eenzijdig verzoek tot echtscheiding.

 

Vanzelfsprekend zullen de kosten bij een gezamenlijk verzoek lager zijn dan bij een eenzijdig verzoek. Bij een gezamenlijk verzoek hebben de partijen (meestal) samen één advocaat. Bij een eenzijdig verzoek tot echtscheiding hebben de partijen ieder een eigen advocaat. De tijdsbesteding zal bij een eenzijdig verzoek ook (aanzienlijk) meer zijn dan bij een gezamenlijk verzoek.